"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Thursday, June 11, 2015


#iBusSL මාතර මාධ්‍යවේිදීයෝ සමග වැඩ අරභයි... 


කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය මගින් ග්‍රාමී්‍ය මට්ටමින් තොරතුරු තාක්ෂණය සහ අන්තර්ජාල මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබදව පුහුණුව ලබාදීම සදහා සියළුම තාක්ෂණික පහසුකම් සහිත ජංගම පුහුණු බස් රථයක් භාවිතා කිරීම සදහා කටයුතු යොදා තිබේ. 
එම පුහුණු ජගම පුහුණු බස් රථයතුල ප්‍රථම පුහුණු වැඩසටහන 2015-06-11 වන දින ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ සම්බන්ධීකරනයෙන් මාතර මාධ්‍යවේිදීයෝ සංගමයේ සාමාජික ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේිදීන් 12 දෙනෙක් සදහා මාතර දී පවත්වන ලදී. 

We wish the iBus Mobile Training Classroom being carried out by U.S. Embassy in Sri Lanka for promoting social media on the rural level in Sri Lanka a great success. Its first ever programme was held in matara today opening the iBus Mobile Training Classroom to the community with the coordination of Prathiba Media Network and the participation of Journalist in Matara. We would like to convey our sincere thanks for it honorably and proudly.

"iBusSL" the details of the ibus are mentioned below,

The "iBusSL" mobile training classroom is an effort to help rural and outstation communities achieve computer literacy and improve social media skills to enhance education and job prospects.
The iBus has been converted from a Toyota Coaster vehicle and can seat 13 participants and one trainer at the same time.
The iBus has four different power sources: 1) bus internal engine; 2) back-up generator; 3) external line-out electrical plug; 4) solar panels.
The iBus exterior portrays images some key technology hubs in the United States like San Francisco (Golden Gate Bridge) and Seattle (Space Needle).
The iBus has fully integrated wired Lan and WiFi capabilities, a separate PA system, and an independent A/C unit for when the bus motor is turned off.