"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Wednesday, February 15, 2012

Taking Radio Journalism to the unexposed young

For some, the modern technological gimmicks are still an alien phenomenon. Considering that modern kids are brought up with facebook, twitter, skype and other countless virtual gimmicks, one would wonder whether they exist in an era different to ours. But such a generation still does exist.

For them, the technology is just an unfamiliar territory. Chaminda Jayasekara, a vibrant, young individual from Kamburupitiya, Matara thought of integrating such youth, with the hope of harnessing their skills to meet the demands of the modern world. To Daily news....

No comments:

Post a Comment