"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, October 28, 2011

විපරම පුවත් පතට

ඉහළ පාඨක ප්‍රතිචාරයක්...


ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විපරම පුවත් පතේ පළමු කළාපය සදහා ඉහල පාඨක ප්‍රතිචාර ලැබෙමින් පවතී. මේවන විට කඹුරුපිටිය, මුලටියන සහ තිහගොඩ ප්‍රදේශවල මෙම පුවත් පත ප්‍රචිලිත වී ඇත.

විපරම පුවත් පතේ දෙවන කලාපය නොවැම්බර්/දෙසැම්බර් ලෙස ඉදිරියේදී පළකිරීමට නියමිතව තිබේ.

No comments:

Post a Comment