"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Friday, October 28, 2011

විශේෂ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන


සාර්ථකව අවසන් කෙ‍රේ...


මී උණ පිළිබද ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම සදහා කඹුරුපිටිය නගරය තුල දැනුවත් කිරීමේ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම සහ බස්රථ, ත්‍රී‍රෝද රථ සහ වෙළදසැල්වල දැනුවත් කිරීමේ ස්ටිකර් අලවීමේ වැසටහනක් 2011 ඔක්තෝම්බර් මස 02 දින කඹුරුපිටිය නග‍රයේදී සිදුකෙරෙනි.

කඹුරුපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් සිදුකරන ලද මෙම වැඩසටහන සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුවේ සාමාජිකයන් සහභාගි විය.

මෙම වැඩසටහනට සමගාමී මී උණ රෝගය සහ ඩෙංගු උණ රෝගය පිළිබදව ග්‍රාමීය ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ විශේෂ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ඔක්තෝම්බර් මස 03 දින සිට 07 දින දක්වා කඹුරුපිටිය, තිහගොඩ සහ මුලටියන කොට්ඨාශයන්හි පාසල් සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පැවැත්විය.

ඩෙංගු උණ සහ මානසික ආතතිය පිළිබද කෙටි චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය, මී උණ පිළිබද දැනුවත් කිරීම සහ මුඛ සෞඛ්‍ය පිළිබදව දැනුවත් කිරීම මෙම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහට අයත්ව තිබුනි.

කඹුරුපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කාර්යාලයේ මෙහෙයවීමෙන් පැවැති මෙම වැඩසටහ සම්බන්ධීකරන කර සංවිධානය කරන ලද්දේ ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව මගිනි. සී/ස ලින්ක් නැචුරල් පුද්ගලික සමා‍ගමේ පුර්ණ අනුග්‍රාහක දායකත්වය යටතේ මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුන අතර, මෙම වැඩසටහ සදහා ඉහළ ජනතා ප්‍රතිචාරයක් ලැබී තිබුනි.කඹුරුපිටිය නගරය තුල මී උණ පිළිබදව දැනුවත් කිරීම් සිදුකර අයුරු..

No comments:

Post a Comment