"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Wednesday, November 17, 2010

චිරං ජයතු.....ජනපතිතුමනි...


හිරු සදු නුඹයි තුන්බිය දුරු කළ රටක

ජනපති නුඹයි ඉසුරින් පිරි හෙට දිනක
චිරං ජයතු.........


ජනපති දෙවැනි පදවිප්‍රාප්තියට
කඹුරුපිටිය ප්‍රතිභා මාධ්‍ය ඒකමුතුව.ප්‍රතිභා ඒකමුතුව සහ ප්‍රතිභා 4u සංසදය
උණුසුම් සුභ පැතුම් ඒක්කරයි........
..

No comments:

Post a Comment