"ආයුබෝවන්" එන්න අප හා එක්වන්න අපට ලියන්න,අදහස් හුවමාරු කරගන්න අපි "ප්‍රතිභා මාධ්‍ය එකමුතුව pmn.srilanka@gmail.com" https://www.facebook.com/prathiba.media +94412294982

Wednesday, November 17, 2010

දැයට ෙසවන

ජනපති පදවිප්‍රාප්තියට සමගාමීව
පැළ ඒෙකාෙලාස් ලක්ෂයක් සිටුවීෙම් වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව

කඹුරුපිටිය ප්‍රාෙද්ශීය සභාවත් වැඩසටහ සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරයි.
කඹුරුපිටිය ප්‍රාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති චන්දන සිරිබද්ධන මහතා පැළයක් ෙරා්පණය කල අයුරු

ජනපති පදවිප්‍රාප්තිය සමරනු වස විනාඩි ඒෙකාළහක් තුල පැල ඒෙකාෙළාස් ලක්ෂයක් සිටුවීෙම් වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව පසුගියදා පැවැත්වුනි. ෙම් අනුව කඹුරුපිටිය නගරය තුලද පැල සිටුවීෙම් වැඩසටහනක් පැවැත්වුනි. ෙව් සංවිධානත්වෙයන් පැවති ෙමම වැඩසටහ සදහා කඹුරුපිටිය ප්‍රාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති චන්දන සිරිබද්ධන මහතා අැතුළු මහජන නිෙයා්ජිතයන්, පාසල් සිසුන් හා මහජනතාවද සහභාගිවී සිටියහ.


ප්‍රතිභා මාධ්‍ය ඒකමුතුව
නිර්මාණශීලී මාධ්‍ය කලාවක් උෙදසා........

No comments:

Post a Comment